POLITIKA KVALITY

  1. Poslaním spoločnosti FAREN SLOVAKIA s. r. o. je poskytovanie inovatívnych riešení v oblasti olejového hospodárstva pre strojársky priemysel a služby Total Fluid Management. Kvalita našich služieb je rozhodujúcim faktorom úspechu našej spoločnosti, preto je zabezpečenie kvality, bezpečnosti, zdravia a životného prostredia vedúcou úlohou a záväzkom pre všetkých zamestnancov.
  2. Spoločnosť poskytuje zákazníkom a obchodným partnerom kompletnú starostlivosť a snaží sa vytvárať vzájomne výhodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere a vysokej kvalite poskytovaných produktov a služieb.
  3. Najvyššou prioritou spoločnosti je dosiahnutie spokojnosti zákazníkov spĺňaním ich požiadaviek na kvalitu ako aj dodacie termíny produktov a služieb.
  4. Kvalita našich výrobkov a služieb je zabezpečovaná v súlade s ekonomickými princípmi ako sú dodržiavanie bezpečnosti pri práci, ako aj ochrana zdravia a životného prostredia.
  5. Každý zamestnanec je zodpovedný za svoj pracovný výkon vzhľadom na kvalitu, termíny a náklady. V tomto zmysle, je každý zamestnanec zaviazaný k neustálemu zlepšovaniu vo vykonávaných procesoch. Manažment preveruje platné programy stáleho zlepšovania v oblasti SMK ako aj SEM.
  6. Záväzkom pre každého zamestnanca je neustále vzdelávanie sa, zamestnanec musí prispôsobiť svoje zručnosti a schopnosti požiadavkám trhu a zákazníkov. Na zvyšovanie povedomia zamestnancov a dosiahnutie ich konkrétneho správania slúži rozvoj zamestnancov, školenia zamestnancov a zvyšovanie ich kvalifikácie, k čomu ich naša spoločnosť motivuje, čím prispieva k zvyšovaniu úrovne kvality práce a spokojnosti zákazníkov.
  7. Spoločnosť dbá na vytváranie priaznivých pracovných podmienok a tak zvyšuje spokojnosť svojich zamestnancov, čo zabezpečuje kvalitnú a efektívnu prácu a zabraňuje vzniku nezhôd.
  8. Spoločnosť vytvára podmienky pre neustále zlepšovanie služieb a kvality práce. Sledujeme a zavádzame najnovšie trendy v oblasti služieb Total Fluid Managementu.