POLITIKA IMS

Poslaním spoločnosti FAREN SLOVAKIA s. r. o. je poskytovanie inovatívnych riešení v oblasti olejového hospodárstva pre strojársky priemysel a služby Total Fluid Management. Kvalita našich služieb je rozhodujúcim faktorom úspechu našej spoločnosti, preto je zabezpečenie kvality, bezpečnosti, zdravia a životného prostredia vedúcou úlohou a záväzkom pre všetkých zamestnancov.

Starostlivosť o životné prostredie patrí medzi filozofiu našej spoločnosti a preto : Pri uvedomovaní si narastajúcich problémov so životným prostredím naša spoločnosť prijala záväzok na ochranu životného prostredia vrátane prevencie znečisťovania životného prostredia. K dosiahnutiu účinnosti rozvážneho environmentálneho správania spoločnosti, berúc ohľad na legislatívne požiadavky a požiadavky STN EN ISO 14001:2016 sa zaväzujeme spĺňať nasledovné:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je neodmysliteľnou súčasťou kvalitného pracovného procesu vo všetkých činnostiach vykonávaných v spoločnosti. Pre dosahovanie efektívneho a stále sa zlepšujúceho výkonu BOZP v súlade s legislatívnymi požiadavkami si vedenie stanovuje záväzok: