Ochrana osobných údajov

Časť 1 – Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Spoločnosť FAREN SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Robotnícka 5441, 036 01 Martin, IČO 440 076 436, (ďalej len FAREN SLOVAKIA) sa zaväzujeme poskytnuté osobné údaje chrániť.

Nižšie nájdete informácie o tom, prečo, ako a aké údaje vo FAREN SLOVAKIA spracovávame, vrátane informácii o spôsobe, ako nás kontaktovať, ak budete mať otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov. Zaväzujeme sa, že s Vašimi údajmi budeme narábať tak, aby sme zamedzili ich zneužitie.

Časť 2 – Základné pojmy a informácie

Osobný údaj – osobným údajom je každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (subjektu údajov).

Subjekt údajov – subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorú je možné podľa osobného údaja identifikovať alebo ktorá je identifikovateľná.

Správca osobných údajov (prevádzkovateľ) – správcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a za spracovanie primárne zodpovedá. Ak nie je v týchto zásadách alebo podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, platí, že správcom osobných údajov je FAREN SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ osobných údajov – spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov správcu spracováva pre správcu osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov – spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácii, ktorá je robená s osobnými údajmi alebo súbormi údajov pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo ich zničenie.

Aký právny predpis upravuje spracovanie osobných údajov?

Spracovanie osobných údajov sa riadi hlavne nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Časť 3 – Spracovanie osobných údajov na marketingové účely vo FAREN SLOVAKIA

V akom rozsahu budú moje osobné údaje spracovávané?

Meno, priezvisko, tel.č., email, IP adresa.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Obchodná a Marketingová komunikácia - Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti poskytovania informácií o produktoch a službách a starostlivosti o zákazníka/dodávateľa.

Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:
 • zaslaním oznámenia na email office@farenslovakia.sk;
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu FAREN SLOVAKIA, s.r.o., Robotnícka 5441, 036 01 Martin;
 • odovzdaním písomného oznámenia v sídle firmy;
Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše údaje spracovávané na marketingové účely neposkytujeme tretej strane.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email office@farenslovakia.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 24.5.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom.

Časť 4 – Základné zásady spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiava prevádzkovateľ (správca osobných údajov) tieto zásady spracúvania osobných údajov:
 • zásada zákonnosti

  Osobné údaje môže spracúvať len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne. V rámci tejto zásady musí dotknutú osobu informovať o podmienkach spracúvania osobných údajov a následne jej údaje skutočne spracúvať v súlade s týmito informáciami. Spracúvať osobné údaje môže len na niektorom z právnych základov stanovených GDPR, pričom je povinný dodržiavať nie len GDPR a zákon o ochrane osobných údajov ale aj iné relevantné právne predpisy.

 • zásada obmedzenia účelu

  Osobné údaje môže získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a legitímny účel. Ďalej spracúvať takto získané osobné údaje na iný účel, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodným účelom, je zakázané.

 • zásada minimalizácie údajov

  Spracúvať môže len tie osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Nemôže spracúvať také osobné údaje, ktoré sú nadbytočné, nepotrebné a nie sú nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu.

 • zásada správnosti

  Spracúvať môže len správne a aktuálne osobné údaje. Ak zistí, že osobné údaje nie sú správne, musí prijať všetky dostupné opatrenia na ich opravu alebo vymazanie.

 • zásada minimalizácie uchovávania

  Osobné údaje môže spracúvať len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu. Keď spracúvanie na daný účel skončil, je potrebné osobné údaje zlikvidovať.

 • zásada integrity a dôvernosti

  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov, ktoré spracúva. Za týmto účelom musí prijať primerané technické a organizačné opatrenia, ako napríklad šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

 • zásada zodpovednosti

  Skutočnosť, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov a dodržiava všetky svoje povinnosti, je povinný zdokumentovať, aby vedel splnenie jednotlivých povinností preukázať v prípade kontroly.

Časť 5 – Práva dotknutých osôb

Prevádzkovateľ (správca osobných údajov) kladie dôraz na rešpektovanie práv dotknutých osôb. Dotknuté osoby majú tieto práva:
 • Právo na informácie

  Každá osoba, ktorej osobné údaje spracúva, má právo na informácie, ktoré stanovuje GDPR a zákon o ochrane osobných údajov. Za týmto účelom je povinný prijať vhodné opatrenia, aby tieto informácie dotknutej osobe poskytol. Informácie môžu byť poskytnuté prostredníctvom webovej stránky, emailom alebo v listinnej forme. Informácie musia byť poskytnuté v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho.

 • Právo na prístup k údajom

  Každá osoba, ktorej prevádzkovateľ osobné údaje spracúva, má právo získať od neho potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje. Ak osobné údaje tejto osoby spracúva, má právo na prístup k týmto údajom a informácie o ich spracúvaní stanovené zákonom.

 • Právo na opravu

  Každá osoba má právo, aby prevádzkovateľ spracúval iba jej správne a aktuálne údaje. Ak ho o to požiadate, musí nesprávne a neaktuálne údaje opraviť.

 • Právo na vymazanie

  V určitých prípadoch má osoba, ktorej údaje prevádzkovateľ spracúva, právo na vymazanie jej osobných údajov. Ak sú splnené zákonné podmienky, je povinný jej údaje vymazať.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

  V určitých prípadoch má osoba, ktorej údaje prevádzkovateľ spracúva, právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov. Počas obmedzenia spracúvania prevádzkovateľ môže jej údaje len uchovávať, iným spôsobom ich spracúvať nemôže.

 • Právo na prenosnosť údajov

  Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v elektronickej forme na základe súhlasu danej osoby, môže vás požiadať, aby ste jej osobné údaje poskytli vo forme, ktorá umožňuje prenos inému prevádzkovateľovi.

 • Právo namietať

  Dotknutá osoba má za určitých okolností právo namietať proti spracúvaniu jej údajov.

Dotknuté osoby môžu uplatňovať svoje práva elektronicky na office@farenslovakia.sk alebo poštou. Prevádzkovateľ každú žiadosť zaeviduje a vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca. V tejto lehote informuje dotknutú osobu, ktorá žiadosť podala, o opatreniach, ktoré na základe jej žiadosti prijali. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O predĺžení lehoty dotknutú osobu informuje do jedného mesiaca od podania žiadosti spolu s odôvodnením zmeškania lehoty. Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

Časť 6 – Základné doby uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať osobné údaje len po nevyhnutnú dobu na dosiahnutie stanoveného účelu a splnenie zákonnej povinnosti. Po uplynutí tejto doby osobné údaje zlikviduje. Doby uchovávania údajov:
 • Evidencia uchádzačov o zamestnanie

  Dokumenty týkajúce sa uchádzačov o zamestnanie sa uchovávajú po dobu, na ktorý uchádzač o zamestnanie poskytol súhlas.

 • Účtovníctvo

  Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

 • Kúpne zmluvy

  Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

 • Evidencia reklamácii

  Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

 • Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

  Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

 • Marketing

  Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

Po uplynutí stanovenej lehoty prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov.