Etický kódex pre dodávateľov

Spoločnosť FAREN si uvedomuje vplyv svojich podnikateľských aktivít na životné prostredie, zamestnancov, dodávateľov aj na krajinu. Preto sa ustavične angažujeme v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Zodpovedne pristupujeme k ľuďom a prírode. Zasadzujeme sa za zlepšenie ochrany životného prostredia a klímy.

Záleží nám na našich zamestnancoch. Uvedomujeme si, že ich motivácia a dobré pracovné prostredie prinášajú úspech a dobré výsledky.

Zakladáme si na vysokej kvalite a bezpečnosti produktov. Vieme, že pre našich zákazníkov je dôležitá kvalita a výhodná cena. Pre nás je zase najdôležitejšia ich spokojnosť a zdravie.

Rovnaký prístup očakávame aj od našich dodávateľov.

 1. Subdodávatelia

  Spoločnosť FAREN Slovakia s.r.o. očakáva, že sa jej obchodní partneri budú starať o dodržiavanie požiadaviek na udržateľnosť aj pri ich vlastných dodávateľoch.

 2. Dodržiavanie zákona

  Spoločnosť FAREN Slovakia s.r.o. očakáva od svojich obchodných partnerov, že budú dodržiavať zákony krajiny, v ktorej pôsobia.

 3. Ochrana životného prostredia / manažment energií

  Vytvorenie a aplikácia systémov environmentálneho / energetického manažmentu Manažment orientovaný na životné prostredie je jedným z prvoradých cieľov environmentálnej politiky. Spoločnosť FAREN Slovakia s.r.o. preto očakáva od všetkých obchodných partnerov na ich výrobných miestach vhodný systém environmentálneho manažmentu. Okrem toho očakáva spoločnosť FAREN Slovakia s.r.o. od svojich hlavných dodávateľov certifikovaný systém environmentálneho manažmentu podľa medzinárodnej normy ISO 14001 alebo nariadenia EMAS Európskej únie.

 4. Sociálne štandardy

  4.1 Pre spoločnosť FAREN Slovakia s.r.o. je dodržiavanie všeobecných ľudských práv základom všetkých obchodných vzťahov. Spoločnosť FAREN Slovakia s.r.o. z tohto dôvodu očakáva od svojich obchodných partnerov dodržiavanie všeobecných ľudských práv a pracovného práva krajiny, v ktorej podnikajú.

  4.2 Sloboda združovania
  Zamestnancom je uznané základné právo na vytváranie odborov a na vstupovanie do nich alebo právo na zástupcov zamestnancov. Tam, kde je toto právo obmedzené miestnymi zákonmi, by mali byť požadované alternatívne, zákonom prípustné možnosti zastupovania zamestnancov.

  4.3 Diskriminácia Je zabezpečená rovnosť šancí a rovnaké zaobchádzanie nezávisle na etnickom pôvode, farbe pleti, pohlaví, náboženstve, štátnej príslušnosti, sexuálnej orientácii, sociálnom pôvode alebo politickom zmýšľaní, pokiaľ sa toto zakladá na demokratických princípoch a tolerancii voči inak zmýšľajúcim osobám. Zamestnanci sú v princípe vyhľadávaní, prijímaní a povyšovaní na základe ich kvalifikácie a ich schopností.

  4.4 Nútené práce / detská práca
  Spoločnosť FAREN Slovakia s.r.o. odmieta akékoľvek vedomé využívanie nútenej práce vrátane otroctva alebo nedobrovoľnej práce vykonávanej väzňami. Detská práca je zakázaná.
  Musí byť dodržaná minimálna, prípustná veková hranica na zamestnanie v súlade so štátnymi predpismi.

  4.5 Odmeňovanie
  Odmeňovanie a zvýhodnenia, ktoré sú vyplácané alebo poskytnuté za normálny pracovný týždeň, zodpovedajú minimálnej mzde v súlade s príslušnými zákonnými predpismi resp. minimálnemu nároku v príslušnej hospodárskej oblasti v štáte.

  4.6 Pracovný čas
  Pracovný čas musí byť v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo minimálnymi normami príslušného vnútroštátneho sektora.

  4.7 Informovanosť zamestnancov
  Zamestnanci majú byť informovaní o sociálnych štandardoch a kvalifikovaní.

 5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  Partner bude dodržiavať platné národné zákony a zákony o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a prijme potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov.

 6. Pranie špinavých peňazí

  Obchodní partneri udržiavajú obchodné vzťahy s partnermi, na integritu ktorých sa spoliehajú. Mali by zabezpečiť, aby sa neporušili príslušné právne ustanovenia týkajúce sa prania špinavých peňazí.

 7. Odpad a recyklácia

  V priebehu vývoja, výroby a životnosti výrobkov a počas vývoja a realizácie výrobných procesov a iných činností sa zohľadňuje predchádzanie vzniku odpadu, opätovné využitie zdrojov a recyklácie, ako aj bezpečná a ekologická likvidácia zvyšného odpadu.

 8. Starostlivosť o podporu zodpovedného reťazca dodávateľov nerastov z oblastí ohrozených konfliktmi a so zvýšeným rizikom (smernice OECD)

  FAREN Slovakia s.r.o. očakáva od svojich dodávateľov, aby sa vyhli priamemu alebo nepriamemu používaniu nerastov, o ktorých sa zistilo, že sú ovplyvnené konfliktom. Nerasty sú zaradené ako ovplyvnené konfliktom v prípade, ak sú ťažbou, prepravou, obchodom, manipuláciou alebo vývozom týchto nerastov priamo alebo nepriamo podporované neštátne ozbrojené skupiny.

  Naši dodávatelia sú vyzývaní, aby vykonávali náležitú povinnú starostlivosť v rámci svojho dodávateľského reťazca. To zahŕňa vykonávanie opatrení, ktoré zabezpečia, že použité minerály - najmä tantal, cín, volfrám a zlato - priamo alebo nepriamo nefinancujú ani neprospievajú ozbrojeným konfliktom.

  Toto úsilie o hĺbkovú starostlivosť je rozšírením vyššie uvedených kritérií udržateľnosti týkajúcich sa ochrany životného prostredia, práv zamestnancov, transparentných obchodných vzťahov a spravodlivého trhového správania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou pri vykonávaní náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch nerastných surovín.

 9. Súkromie

  Dôverné údaje, obchodné tajomstvo, duševné vlastníctvo a majetok spoločnosti musia byť chránené. Spoločnosť FAREN Slovakia s.r.o. očakáva, že dodávatelia a obchodní partneri budú dodržiavať základné zásady ochrany údajov. Dodávatelia a obchodní partneri FAREN Slovakia s.r.o. rešpektujú všetky platné zákony na ochranu osobných informácií zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a iných zainteresovaných strán.

 10. Chemický manažment

  Úlohy operatívneho manažmentu chemikálií pokrývajú takmer všetky prevádzkové oblasti, od obstarávania vstupných materiálov až po distribúciu vlastných výrobkov. 1. Obstarávanie: kontrola súladu s nariadeniami 2. Kontrola znečisťovania, ochrana pôdy a vody, odpadové hospodárstvo, havarijné plánovanie, označovanie chemických látok a prípravkov 3. Logistika: preprava, zabezpečenie nákladu 4. Predaj: Informácie pre zákazníkov (karty bezpečnostných údajov, vyhlásenie o zhode)

 11. Konflikt záujmov

  Potenciálne konflikty záujmov by mali byť oznámené osobou, ktorá má konflikt, hneď ako je takýto potenciálny konflikt záujmov uznaný. Identifikácia a riešenie problémov pred vstupom do záväzku alebo pred potenciálne sporným konaním môže pomôcť vyhnúť sa nesprávnemu konaniu a diskutovať o alternatívach.