ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Vedenie spoločnosti FAREN SLOVAKIA s.r.o. sa zaväzuje k dodržiavaniu nasledovných zásad:

 1. Dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia.
 2. Predchádzať vzniku možných príčin poškodzovania životného prostredia a vytvárať možnosti ako prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju pomocou ochrany životného prostredia:
  • zabraňovaním alebo zmierňovaním nepriaznivých environmentálnych vplyvov,
  • zmierňovaním potenciálneho nepriaznivého účinku environmentálnych situácií na organizáciu.
 3. Vytvárať podmienky a plánovať zdroje na obnovovanie materiálno-technického vybavenia firmy, ktoré menej zaťažuje životné prostredie.
 4. Vytvárať podmienky na uplatňovanie postupov, techník, materiálov, produktov, služieb a energií, ktoré vylučujú, znižujú alebo riadia tvorbu, uvoľňovanie a vypúšťanie akejkoľvek znečisťujúcej látky alebo odpadu s cieľom zníženia nepriaznivých environmentálnych vplyvov.
 5. Uprednostňovať spôsoby nakladania s odpadmi vedúce k zhodnocovaniu odpadov na úkor ich zneškodňovania.
 6. Aktívne sa podieľať na ochrane životného prostredia efektívnym využívaním zdrojov, znižovaním emisií do ovzdušia, vody a pôdy, obmedzovaním vzniku odpadov, správnym nakladaním s odpadmi, neznehodnocovaním ekosystémov a zachovaním biodiverzity.
 7. Pravidelne sledovať a analyzovať nebezpečenstvá, identifikovať a vyhodnocovať riziká, analyzovať ich zdroje a príčiny vzniku a prijímať účinné opatrenia k prevencii rizík za účelom ich minimalizácie, resp. eliminácie.
 8. Vytvárať podmienky pre správne fungovanie systému environmentálneho manažérstva a pravidelne posudzovať jeho efektívnosť a neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať environmentálne správanie.
 9. Vyčlenením potrebných zdrojov na vhodné školiace a vzdelávacie programy sústavne zvyšovať environmentálne povedomie zamestnancov spoločnosti a ich proaktívny prístup k ochrane životného prostredia, pretože v regióne, kde pracujeme a vyrábame, aj oddychujeme a žijeme.
 10. Spoločnosť vyžaduje spĺňanie rovnakých štandardov kvality a ochrany ŽP od svojich externých poskytovateľov a obchodných partnerov. Striktným dodržiavaním platných zákonov šetríme zem, vodu a vzduch a záťaž na ne bude redukovaná na minimum. V zmysle trvalo udržateľného rozvoja sme sa zaviazali k ochranne životného prostredia v našej organizácii a pri neustálom zlepšovaní systému environmentálneho manažérstva.