DLHODOBÉ CIELE KVALITY

DLHODOBÉ ENVIRONMENTÁLNE CIELE:

STRATÉGIA FIRMY:

Hlavnou stratégiou spoločnosti je orientácia na potreby obchodných partnerov a dodávka individuálnych riešení pre optimalizáciu výrobných a technologických procesov s cieľom znižovania celkových prevádzkových nákladov pri maximalizácií produktivity. Takto prezentované partnerstvo má pomôcť našim obchodným partnerom v tvrdom konkurenčnom prostredí ako na regionálnej úrovni, ako na európskych, resp. svetových trhov.

Nedeliteľnou súčasťou našej stratégie je trvalo udržateľný rozvoj so zodpovedným prístupom k ochrane životného prostredia pri rešpektovaní medzinárodne platných štandardov.

TOTAL FLUID MANAGEMENT (TFM):

Napriek relatívne krátkej činnosti sme sa zaradili medzi lídrov v oblasti procesných kvapalín a projektov TOTAL FLUID MANAGMENT-ov (ďalej TFM). Vytvorili sme a v praxi aplikujeme vlastnú softvérovou podporou TFM.

Stanovené ciele a ich plnenie sú pravidelne sledované a vyhodnocované v balance score card.

V Martine
dňa 07.01.2021
Ing. Róbert Grellneth
konateľ spoločnosti