CIELE KVALITY

STRATÉGIA FIRMY

Hlavnou stratégiou spoločnosti je orientácia na potreby obchodných partnerov a dodávka individuálnych riešení pre optimalizáciu výrobných a technologických procesov s cieľom znižovania celkových prevádzkových nákladov pri maximalizácií produktivity. Takto prezentované partnerstvo má pomôcť našim obchodným partnerom v tvrdom konkurenčnom prostredí ako na regionálnej úrovni, ako na európskych, resp. svetových trhov.

Nedeliteľnou súčasťou našej stratégie je trvalo udržateľný rozvoj so zodpovedným prístupom k ochrane životného prostredia pri rešpektovaní medzinárodne platných štandardov.

STRATEGICKÉ CIELE

  1. Upevňovať získané postavenie na trhu a ďalej rozširovať konkurenčne schopnú spoločnosť s veľkým podielom produktivity zamestnancov pri výkone svojich povinností, flexibility a kvality ponúkaných služieb, pomocou využitia najnovších poznatkov a technológií rozvíjať potenciál firmy.
  2. Poskytovať zákazníkom lepšie služby a produkty s vyššou prevenciou problémov ako konkurencia.
  3. Zabezpečiť, aby požiadavky zákazníka boli pochopené všetkými pracovníkmi spoločnosti a boli súčasťou ich každodennej práce.
  4. Dosiahnuť, aby naša činnosť pri príprave, organizácii a realizácii všetkých druhov ponúkaných služieb bola s nulovým počtom chýb, bez reklamácií a nezhôd.
  5. Trvalé dosahovanie vysokej úrovne kvality svojej činnosti a kvality ponúkaných služieb, ktoré budú plne uspokojovať požiadavky a očakávania zákazníka, čo zaistí spoločnosti trvalú prosperitu.

Dlhodobé ciele kvality: